Na vsebino

Ker se na Ljudski univerzi Ptuj zavedamo teže časa, ko se veliko ljudi bori za golo preživetje in je izobraževanje postavljeno v drugi plan ali pa se o tem sploh ne razmišlja, smo se prijavili in bili tudi izbrani za izvajalca programov SNIO, kar pomeni Splošno Neformalno Izobraževanje Odraslih.

K blažitvi stanja v naši družbi tako mi lahko pripomoremo s ponudbo različnih brezplačnih izobraževalnih programov, kar omogoča ravno projekt SNIO. Programi so namenjeni vsem, poseben poudarek pa je na brezposelnih, osebah posebne družbene skrbi ter vseh ostalih deprivilegiranih in odrinjenih na rob.

IZVEDBA NEFORMALNIH PROGRAMOV SNIO (ROOPP, MPA, NPB, APB, UU, AS) – izobraževalnih programov za odrasle

V preteklem obdobju smo v izobraževanje programov splošnega nefromalnega izobraževanja odraslih (SNIO) vključili novih 92 udeležencev.

Kandidate smo pridobivali na različne načine. Največ jih je napotil Zavod za zaposlovanje, ki je zagotovil udeležbo kandidatov za Angleščino in Nemščino za pokušino za brezposelne ter program Učim se učiti. Skupini oseb s posebnimi potrebami smo pridobili v sodelovanju z društvom Ozara in Sožitje.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI (ROOPP)

V jesenskih mesecih  (od 13. septembra do 12. novembra) smo izvedli 1 skupino programa ROOPP, potekale so med tednom. Med tednom so predavanja potekala po štiri šolske ure. Na predavanjih je aktivno sodeloval tudi sodelavec Matjaž Habjanič, ki je bil v veliko pomoč predavateljem, da je delo bolj nemoteno in usklajeno potekalo, saj je šlo za skupino oseb posebne družbene skrbi. Matjaž je z udeleženci delal tudi v Središču za samostojno učenje.

Mentorjem so pri delu bili v veliko pomoč tudi sodelavci LU Ptuj.

Program je vodil mag. Dušan Brglez, sodeloval organizator Matjaž Habjanič. Udeleženci so bili napoteni s strani Društva Sožitje, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 10.

 

MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO (MPA )

Cilj izobraževalnega programa je, da se udeleženci naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Bernarda Kvas. Udeleženci so bili napoteni s strani društva Ozara, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 15.

 

NEMŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (NPB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v nemškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci nemščine, za samostojno uporabo nemškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v nemščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Simona Pučko. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 17.

 

ANGLEŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (APB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah.Udeležencev je bilo 18.

 

UČIM SE UČITI (UU)

Vsebine so aktualne za ciljno skupino osipniki. Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti učenja. Z novimi spoznanji bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter zmožnosti. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti učenja, socialne spretnosti v skupini in usposabljanje za vseživljenjsko učenje.

Program je vodila Slava Šarc, v sodelovanju z Mojco Volk. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 17.

 

AKTIVIRAJ SE (AS)

Ciljna skupina so mladi osipniki, tisti ki končujejo srednješolsko in dodiplomsko izobraževanje, in bodo z novim znanjem vstopili na trg dela, ter osipniki, ki so z nekaterimi slabimi veščinami ostali na robu trga delovne sile in potrebujejo še dodatno pomoč za aktivno vključitev. Naš namen je usposobiti udeležence za učinkovito organiziranje učenja, spodbuditi jih k vztrajanju pri učenju ter jim pokazati, kako učinkovito upravljati s časom in informacijami.

Program je vodila Simona Trčak Zdolšek. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 15.

 

PROMOCIJA PROJEKTA

Za obveščanje javnosti skrbimo skozi celotno obdobje trajanja projekta, in sicer preko obvestil na naših spletnih straneh ter s pomočjo TV LOPOV, ki smo jih imeli v objavljene na videostraneh lokalne CATV. Prav tako oglašujemo na Radiu Ptuj (promocijska brana obvestila).

Redno objavljamo promocijske oglase za potrebe pridobivanja novih udeležencev – Štajerski tednik. K promociji lahko prištejemo tudi srečanja in korespondenco z ZRSZ, Društvom Ozara, Društvom Sonček ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kot tudi z brezposelnimi, ki so se odločili za sodelovanje. Zraven sodijo tudi vsi obiski podjetij, organizacij, aktivov in društev, katerim smo za potrebe pričetka skupin predstavljali programe ter motivirali udeležence za udeležbo.


Projektna dokumentacija

Rezultati projekta

2012    2013

 

  1. AKTIVIRAJ SE

  2. UČIM SE UČITI

  3. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OSEB POSEBNE DRUŽBENE SKRBI

  4. ANGLEŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE

  5. NEMŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE

  6. SKRBIM ZASE

  7. MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO

  8. PRIDOBIVANJE SOCIALNIH VEŠČIN

logotip ess slo

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan