Na vsebino

Vrednotenje predstavlja most med izobraževanjem, usposabljanjem, učenjem in delom, kar so ključne točke usmerjenosti evropskih izobraževalnih smernic naslednjega obdobja. Model ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja želimo na Ljudski univerzi Ptuj uvesti zaradi uresničevanja koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, predvsem pa omogočiti večjo učinkovitost izobraževalnega sistema, kar je tudi eden od ciljev RRP za Podravje 2007-2013. Vrednotenje pomeni enega ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, saj omogoča, da se vrednoti in priznava vse učenje ne glede na življenjsko obdobje in učno okolje. Posamezniku bo nabor neformalno pridobljenega znanja pomenil tudi krajši čas za pridobitev določene izobrazbe ali kvalifikacije, predstavlja pa še motivacijski dejavnik za vključevanje v programe izobraževanja in učenja, saj zagotavlja, da so ti pripravljeni tako, da upoštevajo predhodne učne izkušnje učečega, predvsem pa omogoča pridobitev ekonomskega in socialnega priznanja vlaganja v te načine učenja. Vsekakor pa je eden temeljnih namenov tudi ta, da se na ta način poudari pomen vključevanja v neformalne oblike izobraževanj. 

Ljudska univerza Ptuj se je v ta namen prijavila in tudi uspešno pridobila sredstva za izvedbo projekta UVPNZ, s katerim bomo v podravski regiji orali ledino na področju priznavanja neformalno pridobljenega znanja za zaposlene. Tako bomo v gospodarskih organizacijah začeli poglobljeno sodelovanje na področju razvoja kadrov, obenem pa jim želimo ponuditi pomoč pri razvoju kakovostnih neformalnih programov izobraževanja, saj ima LU Ptuj vpeljan model POKI in s tem razvit sistem kakovostnega izobraževanja odraslih.

V poslovnem sektorju je pomen vrednotenja in merjenja znanja najbolj poudarjen, saj je neposredno povezan s poslovnimi izidi in uspešnostjo podjetij. Podjetja z definiranim profilom kompetenc lahko v kadrovskih postopkih bolj natančno prepoznajo primerne kadre, saj identifikacija želenih kompetenc v praksi bolje loči ustrezne od neustreznih kandidatov kot sama analiza opisa delovnih nalog glede na rezultate različnih testov. Podjetja lahko z ustreznim izobraževalnim načrtom in organizacijsko klimo zaposlenim omogočijo karierni razvoj. Zato so kot ključni zunanji sodelavci v projektne aktivnosti vključena tri zelo uspešna ptujska podjetja: Pikapoka d.o.o., Tenzor d.o.o. ter Zaščito Ptuj d.o.o., s katerimi bomo pripravili in izvedli postopke za priznavanje in vrednotenje neformalnega znanja, saj se le z jasno določenimi kompetencami na eni ter natančnim merjenjem le-teh pri zaposlenih na drugi strani odpira prostor za razvijanje novih veščin in spretnosti. Posredno pa je s tem omogočen tudi karierni razvoj zaposlenih ter dvig konkurenčnosti in uspešnosti podjetja. Z uvajanjem modela UVNPZ Ptuj jim pri tem želimo nuditi ustrezno pomoč ter jim z ustreznim, doslednim in sistematičnim merjenjem kompetenc omogočiti smotrno načrtovanje izobraževanja, ki bo koristno in bo prispevalo dodano vrednost k uspešnosti podjetij in posameznikovi osebni rasti.

Kvantitativni rezultat je minimalno 76 izvedenih postopkov za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za sodelujoča podjetja, kvalitativni rezultat pa je minimalno 76 izdanih potrdil ob zaključku postopka ter minimalno 76 urejenih portfolijev.

Vrednotenje neformalnega in priložnostno pridobljenega znanja se nam zdi za regijo izjemnega pomena, ker bomo tako:

  • izboljšali dostop do sistema formalnega izobraževanja in povečali njegovo učinkovitost,
  • podjetjem zagotavljali vrednotenje znanja zaposlenih ter na tak način skušali vsaj delno pomagati pri zagotavljanju najučinkovitejšega razporejanja virov,
  • ponudili depriviligiranim in izključenim družbenim skupinam priložnost za reintegracijo na trg dela in posledično tudi v družbo,
  • omogočili tehnološko visoko razvitim podjetjem priznavanje kompetenc v poklicih, kjer formalno izobraževanje ne dohaja razvoja tehnologije.

Z modelom uvajanja UVNPZ bomo prispevali še k motivaciji za vključitev v nadaljnje izobraževanje, večji fleksibilnosti in mobilnosti pri zaposlovanju, spodbujanju razvoja kariere zaposlenih ter razvijanju ključnih kompetenc, s čimer pridobivajo tako podjetja kot tudi njihovi zaposleni.

vpnz vetrnica z napisom thumb

Kaj vam nudimo?

identificiranje znanj, spretnosti in kompetenc

 dokumentiranje

zbiranje dokazil o kompetencah

potrjevanje znanj

postopek potrjevanja posameznih dosežkov

preverjanje in priznavanje znanj

preverjen obseg kompetenc ter uradno priznanje usvojenih neformalnih znanj


Kaj pridobite?

Naročite se na individualni svetovalni razgovor ter pomagali vam bomo prepoznati in ovrednotiti znanja, ki jih posedujete.


Kako nas kontaktirate?

Mojca Volk

tel 02 749 21 58

fax 02 749 21 56

splet  www.lu-ptuj.si


“Operacijo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport."

vetrnica vpisan tekst

zgibanka vrednotenje 1zgibanka vrednotenje 2

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan