Na vsebino


::jseblod::article::/jseblod::
::default_action::::/default_action::
::panel_article:: ::/panel_article::
::wysiwyg_introtext:: ::/wysiwyg_introtext::
::wysiwyg_fulltext::

v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije

(Evropski socialni sklad, Program pobude skupnosti EQUAL v Republiki Sloveniji za obdobje 2004–2006)

Razvojni projekt, v katerega je letos vključena tudi Ljudska univerza Ptuj, z naslovom »Mladim  materam/družinam prijazno zaposlovanje« je del pobude Skupnosti EQUAL, katere skrbnik je v Republiki Sloveniji Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glavni cilj razvojnega partnerstva “Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje” je zmanjševanje prikrite diskriminacije pri zaposlovanju mladih žensk (potencialnih mater) in staršev zaradi materinstva oziroma starševstva.

Ta cilj bo razvojno partnerstvo doseglo z ekonomsko in sociološko raziskavo o dejanskih razsežnostih tovrstne diskriminacije in z izobraževanjem ciljnih skupin (predvsem mladih žensk in staršev in delodajalcev) o prednostih aktivnega pozitivnega odnosa do starševstva na delovnem  mestu. Med aktivnosti RP sodijo še senzibilizacija širše javnosti o problematiki in profiliranje pozitivnih praks mladim materam in družinam prijaznega zaposlovanja v slovenskih podjetjih.

Posebnost razvojnega partnerstva je pilotski projekt podeljevanja certifikata »Družini prijazno podjetje”. Partner pri izvedbi pilotskega projekta je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije, pod okriljem katerega bo certifikat z letom 2007/2008 tudi v Sloveniji prerasel v stalno prakso.

Aktivnosti znotraj RP “Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje” so začele potekati v sredi leta 2005 in se bodo končale novembra 2007.

Parnerji

V razvojnem partnerstvu „Mladim materam/družini prijazno zaposlovanje sodelujejo Zavod Ekvilib, Inštutut za ekonomska raziskovanja, Fakulteta za družbene vede (Univerza v Ljubljani), Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Pergam in Zavod za informiranje in pomoč brezposelnim in iskalcem zaposlitve. Strateški pridruženi partner je Urad RS za enake možnosti.

RP »Mladim  materam/družinam prijazno zaposlovanje« je del pobude Skupnosti EQUAL. Poslanstvo pobude EQUAL je ustvarjanje boljših pogojev dela na delovnem mestu skozi boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, verske ali ideološke pripadnosti, invalidnosti, starosti ali spolne orientiranosti. Pobudo EQUAL financira Evropski socialni sklad.

Podlaga za implementacijo znaka/certifikata Družini prijazno podjetje je sistem/licenca“European work & family audit” ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ki izhaja certifikata Beruf&Familie, ki ga je razvila ta organizacija in ga podeljujejo od leta 1999.

Licenco “ European work & family audit” kot osnovo za podeljevanja znaka/certifikata  uporabljajo trenutno tudi v Avstriji, na Madžarskem in Slovaškem ter v Italijanski pokrajini Bolzano.

V Sloveniji bomo znak uvedli preko Pobude  EQUAL, v okviru razvojnega  partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje.

Z implementacijo znaka/certifikata bomo na Ljudski univerzi Ptuj vpeljali:

  • Orodje za javno nagrajevanje podjetij, ki imajo pozitiven/aktiven odnos do starševstva na delovnem mestu;
  • Upravljavski inštrument ( management instrument) ki omogoča delodajalcem čimbolj optimalno izrabo delovnih sposobnosti zaposlenih, ustvarjanje pozitivne klime v kolektivu, privabljanje najboljših kadrov in njihovo zadržanje ter obenem večanje pripadnosti kolektivu;
  • Prakso družbene odgovornosti podjetij do zaposlenih in širše družbe nasploh.

Poglejmo še nekatere ključne ugotovitve raziskovalnega dela na projektu MMDPZ:

  • Mladi  starši in potencialni starši se srečujejo z diskrimninacijo in imajo težave pri usklajevanju delovnega in starševskega oziroma zasebnega življenja, hkrati pa niso skupina zaposlenih, kateri delodajalci posvečajo posebno pozornost.
  • Mladi starši od delodajalcev ne pričakujejo veliko, ocenjujejo jih kot prijazne do starševstva, odgovornost za učinkovito usklajevanje dela in starševstva pa percipirajo kot zaseben problem.
  • Velik del teh težav nastaja znotraj delovnega okolja in bi ga lahko odpravili delodajalci z graditvijo ustrezne organizacijske kulture in uporabo prožnejših, sodobnejših načinov organizacije dela. Tako bi z relativno majhno investicijo lahko dosegli spremembe, koristne in za delojemalce in za njih.
  • Presenetilo nas je, kako zaposleni pritiske v delovnem okolju (intenzifikacijo dela, povečano negotovost) jemljejo kot samoumevne in zaradi njih niso kritični do delodajalcev, medtem ko so zelo kritični do države. Presenetili so nas odgovori nekaterih mladih žensk, ki so izražale želje po ekonomsko neaktivnem življenju (gospodinja) in izgubi ekonomske neodvisnosti.
  • Zanimivo je bilo ugotavljati, kako lahko imajo prožne organizacijske prakse  različne učinke in kako je potrebno biti zelo skrben in previdno uvajati organizacijske spremembe, da le-te ne bi povzročale neželenih negativnih posledic.

Kako bo razvojno partnerstvo »Mladim materam/družini prijazno zaposlovanje prispevalo k izboljšanju odnosa do starševstva na delovnem mestu v Sloveniji in konkretno v naši organizaciji?

Razvojno partnerstvo „Mladim materam/druzini prijazno zaposlovanje” v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter mednarodnimi partnerji iz Avstrije in Nemčije razvija in v praksi preizkuša sistem podeljevanja certifikata  „Družini prijazno podjetje”. Certifikat bo  z letom 2007/2008 prešel v stalno prakso tudi v Soveniji.

Z vključitvijo v sistem podeljevanja certifikata „Družini prijazno podjetje” bo podjetje deležno temeljitega pregleda svojih s starševstvom povezanih politik na delovnem mestu, da bi lahko ugotovili pomanjkljivosti, jih odpravili, dobre prakse pa še izboljšali, v korist tako zaposlenih kot delodajalca.

Odziv na poziv podjetjem k vključevanju v 1. generacijo certificiranja za „Družini prijazno podjetje”je bil zelo dober. Vključilo se je 33 organizacij iz vse Slovenije, tako velikih, malih in srednjih podjetij, multinacionalk kot javnih zavodov in izobraževlanih ustanov.

Pridobitev znaka je revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja in svetovanja delodajalcem katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja  poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

::/wysiwyg_fulltext::
::desni_dodatki:: ::/desni_dodatki::
::naslov_desne:: ::/naslov_desne::
::polje_desno_vsebina:: ::/polje_desno_vsebina::
::slikepanel:: ::/slikepanel::
::rok_box_image_onoff::On::/rok_box_image_onoff::
::rokbox_image_plugin::{rokbox album=|| title=|certificiranje|}images/stories/slike_vsebine/certificiranje1.jpg{/rokbox}::/rokbox_image_plugin::
::rokbox_image_image::images/stories/slike_vsebine/certificiranje1.jpg::/rokbox_image_image::
::rokbox_image_title::certificiranje::/rokbox_image_title::
::rok_box_image_onoff1::Off::/rok_box_image_onoff1::
::rokbox_image_plugin1::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin1::
::rokbox_image_image1::::/rokbox_image_image1::
::rokbox_image_title1:: ::/rokbox_image_title1::
::rok_box_image_onoff2::Off::/rok_box_image_onoff2::
::rokbox_image_plugin2::{rokbox title=||}{/rokbox}::/rokbox_image_plugin2::
::rokbox_image_image2::::/rokbox_image_image2::
::rokbox_image_title2:: ::/rokbox_image_title2::
::ignite_onoff::Off::/ignite_onoff::
::igniteplugin::{igallery }::/igniteplugin::
::igalerija:: ::/igalerija::
::panel_article_details:: ::/panel_article_details::
::panel_article_params:: ::/panel_article_params::
::panel_article_meta:: ::/panel_article_meta::
::jseblodend::::/jseblodend::

Mednarodni projekti

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov:  info@lu-ptuj.si 
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...