EU logo  LEADER logo  LOGO Bogastvo podeelja  PRP logo  SLO flag logo 

 

Naziv operacije: MODROST PLEMENITI MLADOST

Akronim operacije: MPM

Vlagatelj: Ljudska univerza Ptuj

Partnerji:

  1. Kmetija Murko Zgornja Hajdina, Zgornja Hajdina 100 a, 2288 Hajdina

  2. ARBADAKARBA, Trgovina z baloni in programom za zabavo, Kristina Vrdjuka s. p., Mežanova ulica 16, 2250 Ptuj

  3. Društvo gospodinj Trnovska vas, Trnovska vas 38, 2254 Trnovska vas

Čas trajanja operacije v mesecih: 30 mesecev; september 2020 do februar 2023

Vrednost projekta: 31.618,04 EUR

Opis aktivnosti operacije:

Namen projekta je opolnomočenje kmetovalcev in potencialnih prevzemnikov kmetij, predvsem mladih, kar bo omogočalo ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, krepilo zanimanje za ohranjanje kmetijske dejavnosti, nudilo večjo podjetniško iniciativo in boljši izkoristek že obstoječih potencialov. Poseben poudarek je na dvigu rabe lokalnih produktov. Analize stanja so pokazale, da so glavne ovire podeželja neugodna izobrazbena struktura, apatičnost, šibka podjetniška iniciativa in zakoreninjeno tradicionalno konzervativno mišljenje nosilcev kmetijske dejavnosti. Zato bo izobraževanje spodbujalo trajnostni razvoj s poudarkom na ohranjanju in varovanju okolja, večjo lokalno samooskrbo in ozaveščalo o škodljivih učinkih nepravilnega ravnanja z okoljem. Podjetniške vsebine, vključene v program usposabljanja, bodo usmerjene v konkretizacijo poslovnih in podjetniških idej, udeleženci bodo pridobili znanja s področja trženja, registracije podjetja, upravljanja kmetijskega gospodarstva, finančnega in davčnega poslovanja, uspešne komunikacije na trgu, promocije, izkoriščanja primerjalnih prednostih okolja. Ciljna skupina so kmetovalci in potencialni prevzemniki kmetijskih gospodarstev, ki želijo ohraniti dejavnost na podeželju, nimajo pa dovolj informacij in znanj za uspešen nastop na trgu ter premalo samozavesti in samoiniciative za ustvarjanje lastne blagovne znamke s povezovanjem v inovativne podjetniške iniciative. Poudarek je na mladih, saj je starostna struktura nosilcev kmetijskih gospodarstev precej neugodna.

Projekt je razdeljen v dve fazi: prva faza je izrazito izobraževalno-motivacijsko naravnana, v okviru katere bomo usposobili najmanj 8 novih mentorjev/ic z namenom prenosa tradicionalnih veščin, kulinaričnih zapuščin, zanimivih opravil na kmetiji.

Druga faza je namenjena Tradicionalnim dnevom, na katerih bo sodelovala široka lokalna skupnost. Organizirani bodo v obliki kreativnih delavnic, na katerih bodo izobraženi mentorji v skupinah prenašali tradicionalna znanja in veščine, skupaj z udeleženci pa bodo izdelali enega izmed tradicionalnih izdelkov; kulinarika, lokalna obrt, turistični spominki, zanimiva opravila, predstavitev starih orodij. Cilj operacije je, da Tradicionalni dnevi v osmih občinah postanejo zares tradicionalni. Inovativnost in trajnost se tako kažeta v obuditvi tradicionalnih veščin in znanj, prenosu le-teh na mlajše generacije in prepoznavanje možnosti podjetniškega pristopa oziroma trženja novo nastalih izdelkov.

Projekt je nastal na osnovi večletnih izkušenj, katerih podlage so na primer projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 in v okviru tega 50 urni izobraževalni progam Podjetništvo na podeželju, projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022, v okviru katerega smo izvajali 120 urni izobraževalni program Usposabljanja za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja ter projekt projekta Narava na krožniku.

Vsekakor operacija zagotavlja trajnost, saj omogoča nadaljnje izvajanje programa. Program bo izvajala Ljudska univerza Ptuj, ki ga je v sodelovanju z vsemi partnerji tudi pripravila.

TuDOrs

 

ERASMUS+ KA2 2020: TuDOrs

Trajanje projekta: 1.10.2020 - 30.11.2022

  

Opis:

Učne težave (LD) gotovo vplivajo na posameznikovo življenje v širšem smislu: vplivajo na odnose z družino, prijatelji in na delovnem mestu. Ljudje z učnimi težavami pogosto zapustijo šolo z malo kvalifikacijami, zato obstaja večja verjetnost, da bodo postali brezposelni ali ekonomsko neaktivni. Zagotavljanje ustrezne podpore osebam z učnimi težavami se začne s pravilnim ugotavljanjem njihovih potreb, kar lahko vodi do diagnoze.

Na žalost učitelji tujih jezikov nimajo specifičnih kvalifikacij za ustrezno izvajanje učnega procesa na področju poučevanja oseb z učnimi težavami. Vključitev, enaka obravnava, enake možnosti pri izobraževanju in zaposlovanju oseb z učnimi težavami, uvedba inovativnih sistemov spremljanja poučevanja tujih jezikov so vprašanja, ki jih je mogoče izvesti le nadnacionalno, da bi tako povečali učinek, utrdili rezultate, spremljali napredek in oblikovati skupne evropske politike za odpravo neenakosti.

Cilji projekta so povečanje ozaveščenosti in spretnosti učiteljev / učiteljev tujih jezikov pri poučevanju oseb z učnimi težavami. Ciljne skupine so torej učitelji / mentorji tujih jezikov in izobraževalci tečajev tujih jezikov za odrasle. Temeljne potrebe so pomanjkanje zavedanja, pomanjkljivo znanje o učnih težavah nasploh, neustrezne (nespecializirane) metode poučevanja, omejen obseg razpoložljivih orodij in obstoj skupnega okvira za poučevanje oseb posebne družbene skrbi, med katere sodijo tudi tisti z učnimi težavami.

 

 

Projektni partnerji:

Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)

SKOULIDI (p-consulting), Grčija

COMCY, Ciper

OPEN EUROPE, Španija

ERROUTU, Španija

DYSLEXIA, Irska

FORMA.Azione srl, Italija

WORKSQUALITY, Romunija

 

Spletna stran:

 

                tudors.academy

 

LogoSpodporoErasmus

KA3 Erasmus+    PASSAGE

  

Projekt naslavlja  izzive, ki se pojavljajo pri vključevanju učencev z migrantskim ozadjem v izobraževalni sistem držav članic EU:

sam proces migracije: selitev v novo skupnost prinaša breme prilagajanja novim pravilom  v šolah in lahko slabo vpliva na učence, da ne izkažejo vseh svojih sposobnosti in spretnosti,

socialno-ekonomski in politični kontekst: lokalni in nacionalni izobraževalni sistemi, ne premorejo potrebnih virov, metod in pristopov za uspešno spodbujanje integracije,

vključevanje  učencev, ko so enkrat umeščeni v lokalni izobraževalni sistem je široka kategorija, ki med drugim vključuje: socialna, čustvena in zdravstvena vprašanja; jezikovne ovire učiteljev in vzgojiteljev, ki tako potrebujejo bolj specializirano usposabljanje, ki upošteva raznolikost učencev v razredu.

 

Aktivnosti:

Povečanje znanj in spretnosti učiteljev v osnovni šoli, da zagotovijo kakovostno izobraževanje;

Povečanje ozaveščenosti, motivacije in usposobljenosti učiteljev pri vključevanju migrantskih otrok v šolo;

Krepitev aktivnega sodelovanja vzornikov v osnovnih šolah, ki z izkušnjami in zgledom lajšajo migrantskim otrokom vključevanje v šolo;

Razvoj učnih vsebin in  modulov za usposabljanje učiteljev v osnovnih šolah (frontalno poučevanje, e-vsebine in e-izobraževanje) .

 

Partnerji:

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ - LUP                                  Slovenia         

CPI - CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE                   Cyprus            

CESIE                                                                               Italy    

SYMPLEXIS                                                                     Greece           

Center for Social Innovation LTD (CSI)                            Cyprus            

Casa do Professor                                                            Portugal         

VšĮ JAUNIMO KARJEROS CENTRAS - JKC                   Lithuania

 

Trajanje projekta : 24 mesecev.

Pričetek projekta 15.1.2021.

Vrednost projekta: 492307 €

 

 Erasmus plus logo

-

Svetovalno središče Ptuj je eno izmed 17 svetovalnih središč v Sloveniji, ki izvajajo dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih - ISIO. Svetovalno središče Ptuj je vključeno v mrežo svetovalnih središč v Sloveniji, katerih delo strokovno koordinira  Andragoški center Slovenije.

Dejavnosti ISIO se izvaja pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.

 

 

Program financira Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport.

Svetovalno središče Ptuj je eno izmed 17 svetovalnih središč v Sloveniji, ki izvajajo dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih - ISIO. Svetovalno središče Ptuj je vključeno v mrežo svetovalnih središč v Sloveniji, katerih delo strokovno koordinira  Andragoški center Slovenije.

Dejavnosti ISIO se izvaja pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi.

 

 

Program financira Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport.

1. MODEL KAKOVOSTI

Model presojanja in razvijanja kakovosti se v svetovalna središča vpeljuje postopoma. Zasnovan je na treh temeljnih ciljih: zagotavljanje dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev za izobraževanje in učenje, na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjsko učenje. Temeljna področja kakovosti so vsebinsko zaokrožene celote ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij: potencialni svetovanci – ciljne skupine, osebje, viri, oprema informacijske baze, svetovalni proces – temeljni proces, partnerstvo, informiranje in promocija, presojanje in razvijanje kakovosti, rezultati, učinki in vodenje, upravljanje, organiziranje.

Model presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.

2. SAMOEVALVACIJA

Namen samoevalvacije je, da s strokovno in načrtno izpeljanimi procesi samoevalvacije prispevamo k zagotavljanju kakovostnih svetovalnih storitev in rezultatov projekta dejavnosti  ISIO. Med temeljne kvantitativne in kvalitativne cilje tako sodijo opredelitev sistema presojanja in razvijanja kakovosti, samoevalvacijski načrt za razvoj orodij za načrtovanje in izpeljavo samoevalvacije ter vpeljavo potrebnih izboljšav in akcijski načrt za razvoj kakovosti.

 

3. VREDNOTE

Dostopnost - Svetovalna središča zagotavljamo odraslim prebivalcem Slovenije dostopnost svetovanja pri odločanju za izobraževanje ali med njim.
Zaupnost - Zaupnost v naših svetovalnih središčih pomeni temeljni odnos dela med svetovalcem in svetovancem.
Spoštljivost - Vsem svetovalnim središčem, ki delujemo v Sloveniji, pomeni spoštljivost do svetovancev sprejemanje drugačnosti, individualnosti in posebnosti različnih svetovancev/svetovank.
Usmerjenost k stranki - V svetovalnih središčih smo usmerjeni k posamezniku in njegovemu problemu.
Objektivnost - V svetovalnih središčih pri svojem delu zagotavljamo objektivnost.
Strokovnost - Svetovalna središča za izobraževanje odraslih pojmujemo svojo strokovnost kot dobro poznavanje potreb različnih skupin svetovancev.
Kakovost - V svetovalnih središčih nenehno skrbimo za kakovost svojega dela.

 

4. POSLANSTVO

Slovenska svetovalna središča zagotavljamo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celovito in strokovno informiranje in svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagamo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promoviramo vseživljenjsko učenje in povezujemo vse ponudnike izobraževanja odraslih.

 

5. VIZIJA

Slovenska svetovalna središča bomo kakovostna in prepoznavna središča svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih na lokalni in nacionalni ravni.

 

6. LISTINA KAKOVOSTI

Vizijo razvoja smo opredelili že v letu ustanovitve svetovalnega središča (2005), ko smo opredelili celovit model delovanja svetovalnega središča. Leta 2009 smo v okviru projekta Usposabljanje za uporabo modela samoevalvacije v svetovalnih središčih ISIO, ki ga je vodil Andragoški center Slovenije, vizijo ponovno premislili. Skupaj s svetovalci iz drugih svetovalnih središč smo, upoštevajoč nove okoliščine, na novo opredelili vizijo omrežja svetovalnih središč za izobraževanje odraslih v Sloveniji. Nato smo skupni viziji dodali usmeritve, ki so značilne za naše svetovalno središče.

Vizijo je sprejela Komisija za kakovost pri Ljudski univerzi Ptuj 21. 5. 2010.

Listina kakovosti

 

7. IZJAVA O KAKOVOSTI

Sodelavci svetovalnega središča Ptuj posvečamo veliko pozornost kakovosti, da bi bolje zadovoljili potrebe svojih strank in drugih partnerjev. Sistematično in poglobljeno si prizadevamo za nenehen razvoj kakovosti.

Izjava o kakovosti

 

Vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika

Strokovni naslov, ki ga diplomant pridobi: magister profesor socialne pedagogike/magistrica profesorica socialne pedagogike.

Trajanje študija: 2 leti.

Študij se bo izvajal na Ptuju.

Prijava poteka preko spletnega portala eVŠ - https://portal.evs.gov.si/prijava/ do 29. 8. 2019. Navodila za prijavo so dostopna na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Informacije: www.pef.upr.si, LU Ptuj: Bernarda Kvas, 02 749 21 58, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ISIO Ptuj

Informiranje in svetovanje v
izobraževanju odraslih
Mestni trg 2
2250 Ptuj

 

logo-isio-svetovalno-sredisce

____________________________________

Več informacij in prijave

logo lup

Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: info@lu-ptuj.si
Telefon: 02 749 21 50

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan

Delovni čas

od ponedeljka do četrtka od

8.00 do 14.00; 

v petek do 13.00.