NAČELA

Univerza za tretje življenjsko obdobje je civilno izobraževalno gibanje, ki temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju.

Svojo pravico do učenja, delovanja, ustvarjanja in druženja dolguje verigi vseh, ki so svoje napore vgradili v njeno postavitev in razvoj.

Slušatelji, mentorji in sodelavci svoje znanje, izkušnje, zamisli in kulturo izmenjujejo med seboj in po svojih močeh prispevajo k ustvarjalnemu delovanju svoje študijske skupine in Univerze za tretje življenjsko obdobje v celoti.

V tem gibanju vsak sodeluje zato, ker si želi pridobiti znanja za osebnostno rast, za življenje, za razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v svojem okolju v lastno dobro in v dobro drugih generacij.

Udeleženci se zavezujejo, da bodo znotraj gibanja in v javnosti skrbeli za razvijanje pozitivnega odnosa do starosti in staranja.

Univerza za tretje življenjsko obdobje je odprta odraslim v poznejših letih in brezposelnim, ne glede na stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost. 

KODEKS

Pri našem delu se zavezujemo za spoštovanje kodeksa etičnih načel.

Etičnost – osnova ravnanja

Vsi člani Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Ptuj (krajše UTŽO) morajo svoje delovanje razmejiti od ideoloških, političnih, verskih, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati njihovo človeško in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo posamezniku ali pa zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli socialne pravičnosti in dobrobiti posameznika.

Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Člani spoštujejo vse z Ustavo in zakoni Republike Slovenije zajamčene pravice ter vse mednarodne dokumente s področja človekovih pravic, ki jih je sprejela ali ratificirala Republika Slovenija.

Sprejemanje različnosti

Vse osebe, tudi osebe potrebne socialne ali materialne pomoči, se sprejemajo takšne kot so, pri delu z njimi pa se opirajo na pozitivne dejavnike v okolju in njihove življenjske situacije.

Enakopravnost prostovoljnega dela

Prostovoljno delo poteka v okviru sprejetega dogovora med izvajalci in uporabniki odgovornim organizatorjem prostovoljnega dela. Prostovoljcem/prostovoljkam se bo po potrebi omogočilo usposabljanje.

Dobri, korektni in iskreni medčloveški odnosi so temelj obojestranskega osebnostnega razvoja in ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja.UTŽO na LU Ptuj se s svojimi programi in dejavnostjo odpira v okolje in sicer: občanom, študentom in strokovnjakom za potrebe izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja, pa tudi prostovoljcem, različnim organizacijam in javnosti. Pri tem je zagotovljena tajnost podatkov, varovanje zasebnosti uporabnikov in svobodno voljo njihovega vključevanja v raziskovalne in druge omenjene aktivnosti.

ANGLEŠKI JEZIK

Učenje poteka v sproščenem skupinskem ozračju, poudarek ni na suhoparnem učenju slovničnih pravil, ampak predvsem na komunikaciji in spoznavanju kulture, običajev in ostalih značilnosti angleško narodov.

Tovrstno učenje pripomore k prijetnejši učni izkušnji.

Udeleženci se naučijo izpolnjevati obrazce za prijavo v hotelu ali na letališču ter na področju osebnih podatkov, interesov, prostega časa.

 

NEMŠKI JEZIK

Učenje poteka v sproščenem skupinskem ozračju, poudarek ni na suhoparnem učenju slovničnih pravil, ampak predvsem na komunikaciji in spoznavanju kulture, običajev in ostalih značilnosti nemških narodov.

Tovrstno učenje pripomore k prijetnejši učni izkušnji.

Udeleženci se naučijo izpolnjevati obrazce za prijavo v hotelu ali na letališču ter na področju osebnih podatkov, interesov, prostega časa.

 

JOGA

Poudarek je na vsakodnevni vadbi joge (izvedba vaj za telo, učenje pravilnega dihanja, pranajame sproščanja in meditacije). Vadba je prilagojena starejšim ljudem, ki imajo več težav s hrbtenico in sklepi ter drugimi kroničnimi bolezni.

Joga spodbuja zdrav način življenja na vseh ravneh, poudarja zdravo prehrano, zdrave, tople medčloveške odnose, vsakdanje gibanje in delo na sebi. Učimo se, kako pomagati sebi in drugim s svojim vedenjem in znanji.

 

ROČNA DELA

Udeleženci spoznavajo ročno delo in materiale kot kulturno dediščino kraja , pridobivajo ročne spretnosti, skrbijo za vključevanje v družbo, prenašajo svoje znanje in izkušnje, izdelajo uporabne izdelke, urijo svojo grobo in fino motoriko rok, ki v tem življenjskem obdobju že marsikomu dela težave,izpolnijo aktivno svoj prosti čas in tako izboljšajo telesno in duševno počutje.