SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA

 

Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu, po uspešnem zaključku usposabljanja lahko udeleženec pristopi k opravljanju NPK iz tega področja.

Pri usposabljanju mislimo predvsem na brezposelne osebe, čeprav niso edina ciljna skupina, ki imajo veselje, smisel in voljo za delo s starostniki, oziroma z osebami, ki ne morejo v celoti skrbeti zase.

Vpisni pogoji:starost vsaj 23 let, končana osnovna šola, vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami).

Utemeljenost programa

V Sloveniji se življenjska doba prebivalstva daljša, kar je zelo vzpodbudno, težava pa je v tem, da si veliko starostnikov in tudi mlajših ljudi, ki so nezmožni skrbeti zase, ne more privoščiti oskrbe v ustreznih ustanovah.

Na ptujskem področju je socialna stiska še posebej izrazita zaradi prenizkih pokojnin in ostalih prejemkov. Po drugi strani pa so domovi za upokojence polni. Veliko bolnih starejših ljudi zato ostaja doma, kjer pa nimajo nikogar, ki bi skrbel zanje, sami pa tega tudi niso zmožni. Ker pa velika večina kandidatk - kandidatov za delo socialnega oskrbovalca – oskrbovalke na domu ni usposobljena, smo na Ljudski univerzi Ptuj pripravili ustrezen program.

S tem bomo pomagali dvema skupinama: tistim, ki oskrbo nujno potrebujejo in tistim, ki to delo želijo opravljati in jim tako omogočili dvig zaposlitvenih možnosti ter izgradnjo pozitivne samopodobe.

 

Cilji programa

Udeleženci bodo:

 • spoznali osnove sistema socialnega varstva
 • spoznali delovanje skupnostne in socialne mreže
 • spoznali kodeks etičnih načel v socialnem varstvu
 • spoznali potrebe skupin uporabnikov
 • spoznali lin prepoznali potrebe posameznih uporabnikov
 • spoznali potek izvajanja socialne oskrbe
 • prepoznali in cenili vlogo svojega dela
 • znali preusmeriti dela izven okvira socialne oskrbe
 • znali ravnati v skladu z uporabnikovimi željami
 • prepoznali bodo sposobnosti uporabnika in ga k temu spodbujali
 • prepoznali bodo neverbalno komunikacijo in obvladali verbalno
 • o znali ravnati s pripomočki
 • poznali zdrav način življenja in poskrbeti za higieno in osebno higieno nepokretnega uporabnika
 • znali osnove zdravega in dietnega prehranjevanja, kakor tudi pripravo obrokov
 • znali voditi urejeno gospodinjstvo in vzdrževati čistočo na domu uporabnika
 • poznali načela varnega dela in varovanja zdravja pri delu ter se po njih ravnali
 • ustrezna zaščitna sredstva tudi uporabljali
 • razumljivo znali poročati o svojem delu

Več informacij in prijave

logo lup
Ljudska univerza Ptuj
Mestni trg 2
Ptuj, SI-2250
Slovenija

E-naslov: luptuj@siol.net
Telefon: 02 749 21 50
Faks: 02 749 21 53

Kontaktirajte nas...

Programe financirata

MIZS slo

Logo EKP socialni sklad SLO slogan