Pretekli projekti

Ljudska univerza Ptuj in konzorcijski partner Ljudska univerza Ormož  bosta v  od 1. 2018 do 31. 10. 2018 izvajala neformalne izobraževalne programe in izpite za brezposelne v letu 2018, in sicer:

 1. RAČUNALNIŠKE PROGRAME
 2. Računalniška pismenost za odrasle - 60 ur
 3. Word osnovni - 30 ur
 4. Word nadaljevalni - 30 ur
 5. Excel osnovni - 30 ur
 6. Excel nadaljevalni - 30 ur
 1. JEZIKOVNE PROGRAME – 60 ur
 2. Angleščina na ravni B1 (sporazumevalni prag),
 3. Angleščina – poslovna konverzacija
 4. Nemščina na ravni A2
 5. Nemščina na ravni B1
 1. PROGRAM PRIPRAVE NA PREVERJANJE ZNANJA IZ TUJEGA JEZIKA

 

 1. OPRAVLJANJE IZPITA IZ TUJEGA JEZIKA

 

 1. PROGRAM PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

 

 1. OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA IZ UPRAVNEGA POSTOPKA

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA je povečati zaposlitvene zmožnosti brezposelnih oseb ter zvišati vključenost v vseživljenjsko učenje.

  MDDSZ logo   

EU E socialni sklad

                              

Namenjen je pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc. Do marca 2019 bomo skupaj s partnerji v učenje vključili preko 1000 odraslih iz Podravske regije, s poudarkom na Spodnjem Podravju. Že od septembra dalje se lahko vključite v programe, ki vodijo do naslednjih temeljnih kompetenc: tuji jeziki, računalniške in digitalne kompetence, spodbujanje učenja in socialne vključenosti ter samoiniciativnost in podjetnost. Polovica vseh sredstev je namenjena različnim oblikam računalniškega in digitalnega opismenjevanja, oziroma učenja s pomočjo računalnika in spleta.

Logo EKP socialni sklad SLO sloganMIZS slo

Spletna stran kohezijske politike v Sloveniji - www.eu-skladi.si 

 

Tipologija-logo PETJALjudska univerza Ormož je skupaj s partnerjema Pučkim otvorenim učilištem Varaždin in Ljudsko univerzo Ptuj izvedla projekt Sodelovanje, razvoj, napredek, programa Evropa za državljane.

Projekt v okviru Grundtvig učna partnerstva.

Naziv projekta KEY: Knowing me-knowing us!

Ljudska univerza Ptuj je tudi lani uspešno črpala evropska sredstva, kar dokazujejo številni projekti (njihovo število je medtem naraslo že na 11) in druge aktivnosti, v katerih sodelujemo kot prijavitelj ali kot partner. Tokrat predstavljamo naš zadnji Grundtvig projekt, ki nosi naslov KEY – Knowing me, knowing us. Namen projekta, v katerem sodelujejo 4 partnerske organizacije iz Poljske, Nemčije, Avstrije in Slovenije, je krepitev zgodovinskih kompetenc s poudarkom na aktivnem državljanstvu ter dvigu ozaveščenosti pomembnosti evropskega državljanstva ter naše skupne zgodovine.

Povzetek projekta:

10x10cm PPSupport-SLO

Splošno znano dejstvo je, da se prebivalstvo v EU stara, zato je tudi bil glavni cilj Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 ustvarjanje kulture aktivnega staranja, ker pa Evropejci živijo dlje in bolj zdravo je cilj vlad aktivno vključevanje starejših v družbo. Aktivno staranje je po definiciji svetovne zdravstvene organizacije – WHO, proces, ki vključuje optimalne možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost v smislu izboljšanja kvalitete življenja skozi proces staranja. Ljudem omogoča realizacijo njihovih potencialov, sodelovanje v družbi v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmožnostmi a tudi zagotavljanje zadovoljivo zaščito, varnost in oskrbo, ko jo potrebujejo.

Pretekle izkušnje in statistični podatki so pokazali, da je tako v Sloveniji kot na Madžarskem prevelik osip v izobraževanju tako med dijaki kot med odraslimi udeleženci izobraževanja. Tisti, ki zaradi različnih vzrokov ne dokončajo izobraževalnega programa, se težko uspešno vključijo v družbo, posledično pa postanejo tudi trajno brezposelni, saj nimajo ne ustrezne izobrazbe in ne strokovnega znanja za vključitev v sfero dela. Zaradi slednjega so v veliki večini primerov odvisni od različnih oblik socialne pomoči. Brez tuje pomoči pa ne najdejo izhoda iz situacije v katero so bili pahnjeni. Poskusi, da bi rešili problem osipa med dijaki in med odraslimi udeleženci izobraževanja, so se izvajali že na obeh straneh meje, vendar so rezultati bili le delno uspešni.

Vrednotenje predstavlja most med izobraževanjem, usposabljanjem, učenjem in delom, kar so ključne točke usmerjenosti evropskih izobraževalnih smernic naslednjega obdobja. Model ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja želimo na Ljudski univerzi Ptuj uvesti zaradi uresničevanja koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, predvsem pa omogočiti večjo učinkovitost izobraževalnega sistema, kar je tudi eden od ciljev RRP za Podravje 2007-2013. Vrednotenje pomeni enega ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, saj omogoča, da se vrednoti in priznava vse učenje ne glede na življenjsko obdobje in učno okolje. Posamezniku bo nabor neformalno pridobljenega znanja pomenil tudi krajši čas za pridobitev določene izobrazbe ali kvalifikacije, predstavlja pa še motivacijski dejavnik za vključevanje v programe izobraževanja in učenja, saj zagotavlja, da so ti pripravljeni tako, da upoštevajo predhodne učne izkušnje učečega, predvsem pa omogoča pridobitev ekonomskega in socialnega priznanja vlaganja v te načine učenja. Vsekakor pa je eden temeljnih namenov tudi ta, da se na ta način poudari pomen vključevanja v neformalne oblike izobraževanj. 

Ker se na Ljudski univerzi Ptuj zavedamo teže časa, ko se veliko ljudi bori za golo preživetje in je izobraževanje postavljeno v drugi plan ali pa se o tem sploh ne razmišlja, smo se prijavili in bili tudi izbrani za izvajalca programov SNIO, kar pomeni Splošno Neformalno Izobraževanje Odraslih.

K blažitvi stanja v naši družbi tako mi lahko pripomoremo s ponudbo različnih brezplačnih izobraževalnih programov, kar omogoča ravno projekt SNIO. Programi so namenjeni vsem, poseben poudarek pa je na brezposelnih, osebah posebne družbene skrbi ter vseh ostalih deprivilegiranih in odrinjenih na rob.

IZVEDBA NEFORMALNIH PROGRAMOV SNIO (ROOPP, MPA, NPB, APB, UU, AS) – izobraževalnih programov za odrasle

V preteklem obdobju smo v izobraževanje programov splošnega nefromalnega izobraževanja odraslih (SNIO) vključili novih 92 udeležencev.

Kandidate smo pridobivali na različne načine. Največ jih je napotil Zavod za zaposlovanje, ki je zagotovil udeležbo kandidatov za Angleščino in Nemščino za pokušino za brezposelne ter program Učim se učiti. Skupini oseb s posebnimi potrebami smo pridobili v sodelovanju z društvom Ozara in Sožitje.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI (ROOPP)

V jesenskih mesecih  (od 13. septembra do 12. novembra) smo izvedli 1 skupino programa ROOPP, potekale so med tednom. Med tednom so predavanja potekala po štiri šolske ure. Na predavanjih je aktivno sodeloval tudi sodelavec Matjaž Habjanič, ki je bil v veliko pomoč predavateljem, da je delo bolj nemoteno in usklajeno potekalo, saj je šlo za skupino oseb posebne družbene skrbi. Matjaž je z udeleženci delal tudi v Središču za samostojno učenje.

Mentorjem so pri delu bili v veliko pomoč tudi sodelavci LU Ptuj.

Program je vodil mag. Dušan Brglez, sodeloval organizator Matjaž Habjanič. Udeleženci so bili napoteni s strani Društva Sožitje, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 10.

 

MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO (MPA )

Cilj izobraževalnega programa je, da se udeleženci naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Bernarda Kvas. Udeleženci so bili napoteni s strani društva Ozara, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 15.

 

NEMŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (NPB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v nemškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci nemščine, za samostojno uporabo nemškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v nemščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar, sodelovala je Simona Pučko. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 17.

 

ANGLEŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE (APB)

Cilj izobraževalnega programa je, da se brezposelni naučijo osnovnih komunikacijskih veščin v angleškem jeziku, predvsem pa v prijetnem in spodbudnem okolju v družbi ljudi z enakimi potrebami.

Udeleženci razvijajo svoje sposobnosti za medkulturno in jezikovno komunikacijo. V ta namen razvijajo vse jezikovne sposobnosti: slušno, govorno, bralno in pisno. Udeleženci se usposabljajo za dejavne govorne in pisne stike, na osnovnem nivoju,  z govorci angleščine, za samostojno uporabo angleškega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov ter za druge ustne in pisne oblike sporočanja v angleščini.

Program je vodila mag. Sandra Travnikar. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah.Udeležencev je bilo 18.

 

UČIM SE UČITI (UU)

Vsebine so aktualne za ciljno skupino osipniki. Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti učenja. Z novimi spoznanji bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter zmožnosti. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti učenja, socialne spretnosti v skupini in usposabljanje za vseživljenjsko učenje.

Program je vodila Slava Šarc, v sodelovanju z Mojco Volk. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 17.

 

AKTIVIRAJ SE (AS)

Ciljna skupina so mladi osipniki, tisti ki končujejo srednješolsko in dodiplomsko izobraževanje, in bodo z novim znanjem vstopili na trg dela, ter osipniki, ki so z nekaterimi slabimi veščinami ostali na robu trga delovne sile in potrebujejo še dodatno pomoč za aktivno vključitev. Naš namen je usposobiti udeležence za učinkovito organiziranje učenja, spodbuditi jih k vztrajanju pri učenju ter jim pokazati, kako učinkovito upravljati s časom in informacijami.

Program je vodila Simona Trčak Zdolšek. Udeleženci so bili napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje Ptuj, s katerimi zelo dobro sodelujemo tudi pri drugih izvedbah. Udeležencev je bilo 15.

 

PROMOCIJA PROJEKTA

Za obveščanje javnosti skrbimo skozi celotno obdobje trajanja projekta, in sicer preko obvestil na naših spletnih straneh ter s pomočjo TV LOPOV, ki smo jih imeli v objavljene na videostraneh lokalne CATV. Prav tako oglašujemo na Radiu Ptuj (promocijska brana obvestila).

Redno objavljamo promocijske oglase za potrebe pridobivanja novih udeležencev – Štajerski tednik. K promociji lahko prištejemo tudi srečanja in korespondenco z ZRSZ, Društvom Ozara, Društvom Sonček ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kot tudi z brezposelnimi, ki so se odločili za sodelovanje. Zraven sodijo tudi vsi obiski podjetij, organizacij, aktivov in društev, katerim smo za potrebe pričetka skupin predstavljali programe ter motivirali udeležence za udeležbo.


Projektna dokumentacija

Rezultati projekta

2012    2013

 

 1. AKTIVIRAJ SE

 2. UČIM SE UČITI

 3. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE OSEB POSEBNE DRUŽBENE SKRBI

 4. ANGLEŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE

 5. NEMŠČINA ZA POKUŠINO ZA BREZPOSELNE

 6. SKRBIM ZASE

 7. MOJI PRVI KORAKI V ANGLEŠČINO

 8. PRIDOBIVANJE SOCIALNIH VEŠČIN

logotip ess slo

Reference

MIZS slo
Logo EKP socialni sklad SLO slogan
Grb MOP
ZLUS
talum-logotip-barvni
CGP Perutnina
Bolnica-Ptuj
Sava TERME Ptuj logoZnakPOKI